Like: 

การทบทวนข้อเสนอโครงการวิจัยให้เข้าเป้ากรอบวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ประจำปีงบประมาณ 2566

          สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดย ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการ “การทบทวนข้อเสนอโครงการวิจัยให้เข้าเป้ากรอบวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ประจำปีงบประมาณ 2566”ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2565 ภายใต้โครงการการเขียนข้อเสนอการวิจัยให้สอดคล้องกับ OKRs ของแหล่งทุน ณ โรงแรมดุสิต ดีทู ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

          โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ, ศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, คุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช ผู้ทรงคุณวุฒิด้านงานวิจัย และ ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี เป็นวิทยากรให้คำแนะนำข้อเสนอแนะในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยแก่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

          ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส  กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีพันธกิจมุ่งเน้นจัดการศึกษา และการวิจัย เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและประเทศชาติ ในปัจจุบันงานวิจัยของมหาวิทยาลัย นั้น ได้พัฒนาขึ้นเป็นลำดับ มีการส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัย ทั้งด้านงบประมาณ โครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนานักวิจัยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้นักวิจัยนำความรู้ที่ได้จากงานวิจัย มาใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอน การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารและสื่อต่างๆ การถ่ายทอดความรู้จากการวิจัยสู่ชุมชนจนถึงการนำผลที่เกิดจากการวิจัยไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ ดังนั้น การจัดโครงการ “การทบทวนข้อเสนอโครงการวิจัย ให้เข้าเป้ากรอบวิจัย สวก. ประจำปีงบประมาณ 2566” ภายใต้ โครงการการเขียนข้อเสนอการวิจัยให้สอดคล้องกับ OKRs ของแหล่งทุนในครั้งนี้ เป็นการปรับตัวของมหาวิทยาลัยฯ อีกรูปแบบหนึ่ง ที่จะช่วยในการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้สอดคล้องกับทิศทางการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุน สวก. และจากแหล่งทุนภายนอกต่างๆ เพิ่มขึ้น

          ด้าน ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในพันธกิจด้านการวิจัย ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กล่าวว่า การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้จากการวิจัยอันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศและท้องถิ่น และการนำผลงานวิจัยไปใช้ได้จริง ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการขอทุนสนับสนุนด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ เกิดการเปลี่ยนแปลงตามระบบการขอทุนของหน่วยงานบริหารจัดการโปรแกรม (PMU) เป็นการเพิ่มโอกาสนักวิจัยของ มทร.ศรีวิชัย ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มขึ้น

          สถาบันวิจัยและพัฒนา เห็นว่าการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการการเขียนข้อเสนอการวิจัยให้สอดคล้องกับ OKRs ของแหล่งทุนจึงมีความจำเป็นเพื่อเตรียมข้อเสนอการวิจัยสำหรับส่งเสนอของบประมาณของนักวิจัย มทร.ศรีวิชัย ภายใต้เงื่อนไขของหน่วย PMU ที่กำหนดแตกต่างกันไปได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และกรอบการวิจัยที่มหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดไว้ อีกทั้งกิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอการวิจัยเบื้องต้น ก่อนส่งเสนอของบประมาณสนับสนุนไปยังหน่วย PMU ต่อไป