Like: 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่ตรัง จัดอบรม"การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน : DRMS"

วันที่ 1 เมษายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดอบรม "การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน : DRMS" ซึ่งมี รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมด้วยวิทยากรบรรยายจากทีมเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย นายสุวรรณ พรมเขต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย เข้าใจและสามารถยื่นข้อเสนอของบประมาณสนับสนุนการวิจัยเงินรายได้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และตรงตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ณ ห้อง Self-Access Learning อาคารวิทยบริการ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง