Like: 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่สงขลา จัดอบรม"การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน : DRMS"

วันที่ 31 มีนาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดอบรม "การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน : DRMS" ซึ่งมี ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมด้วยวิทยากรบรรยายจากทีมเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย นายสุวรรณ พรมเขต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย เข้าใจและสามารถยื่นข้อเสนอของบประมาณสนับสนุนการวิจัยเงินรายได้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และตรงตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย วันที่ 31 มีนาคม 2565 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 63506 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย จังหวัดสงขลา