Like: 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่นครศรีธรรมราช จัดอบรม"การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน : DRMS

วันที่ 30 มีนาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดอบรม "การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน : DRMS" ซึ่งมี ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมด้วยวิทยากรบรรยายจากทีมเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย เข้าใจและสามารถยื่นข้อเสนอของบประมาณสนับสนุนการวิจัยเงินรายได้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และตรงตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ณ ห้อง MT 503 ชั้น 5 อาคารศรีสรรพวิทย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.ศรีวิชัย