Like: 

มทร.ศรีวิชัย คว้ารางวัล “ค่าของแผ่นดิน Value of the Land : Pride and Dignity of Thais”

วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี  ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับรางวัลประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน”

ผ่านระบบสื่อสารออนไลน์ โปรแกรม Zoom Cloud Meeting โดยรองนายกรัฐมนตรีนายวิษณุ  เครืองามประธานกรรมการเอกลักษณ์ของชาตีได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน”

          ตามที่ประกาศคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลหน่วยงาน และโครงการเพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน” ลงวันที่ 9 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา โดยโครงการ “การจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนลุ่มน้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง” ได้รับการคัดเลือกและได้รับประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน” ประเภทโครงการที่มีผลงานด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลงานวิจัย ได้มีการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตติหมา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเฝ้าระวังแจ้งเตือนและตรวจสอบคุณภาพน้ำแบบเรียลไทม์ นวัตกรรมสีเขียว เศษวัสดุเหลือใช้จากการแปรรูปใบจาก นวัตกรรมเทคโนโลยีเตาชีวมวลชุมชนสำหรับการแปรรูปหอยตลับ และนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารรักษ์โลกจากใบจาก ซึ่งผลงานวิจัยสามารถพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรในพื้นที่และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ช่วยให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น ทั้งมิติทางสังคม มิติทางเศรษฐกิจ มิติทางสิ่งแวดล้อม และมิติทางวัฒนธรรม ทำให้เกิดการรักษาฐานทรัพยากรสู่ความมั่งคงของเศรษฐกิจและการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจในการทำคุณประโยชน์ รวมทั้งเป็นต้นแบบแห่งการสร้างสรรค์ทำความดี อันพึงเป็นคุณลักษณะที่ดีแก่สังคมไทยสืบไป

          โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ เป็นการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการทุนท้าทายไทย เพื่อตอบสนองนโยบายเป้าหมายรัฐบาลตามระเบียบวาระแห่งชาติ ปี 2561 กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมพัฒนางานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)