Like: 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) มทร.ศรีวิชัย

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565  ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้เข้าร่วมการประชุมศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. และ ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. เรื่อง การขับเคลื่อนงานจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ. ประจำปีงบประมาณ 2565  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings โดยมี คุณพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) เป็นประธาน  ซึ่งมีศูนย์แม่ข่ายและศูนย์ประสานงานฯ ทั่วประเทศ เข้าร่วมการประชุมมากกว่า 120 ท่าน