Like: 

โครงการสายธารเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ" ภายใต้โครงการสายธารเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมี ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “How to get published in International journal” ซึ่งการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาบทความวิจัยของนักวิจัยให้เข้าสู่กระบวนการตีพิมพ์เผยแพร่ของวารสารระดับนานาชาติ และเป็นการเพิ่มผลงานตีพิมพ์บทความทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมทีอาร์ ร็อคฮิลล์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

          การจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ในการเป็นวิทยากรประจำกลุ่ม ดังนี้ รศ.ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากรกลุ่มงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากรกลุ่มงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์-เคมี ผศ.ดร.ธเนศ เคารพาพงศ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากรกลุ่มงานวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.ดร.อาฟีฟี ลาเต๊ะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากรกลุ่มงานวิจัยด้านบริหารการศึกษา ผศ.ดร.ทัชชญา สังขะกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นวิทยากรกลุ่มงานวิจัยด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ และดร.สมพร มณีโชติ

ดร.กิตติมา ตันติหาชัย Mr.Lauro Sadaran Dequiña, Jr. จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษา ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะแก่นักวิจัยเพื่อปรับปรุงต้นฉบับบทความให้สมบูรณ์ และถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการ submission บทความลงในวารสารระดับนานาชาติ