Like: 

สถาบันวิจัยฯ-- ทุนวิจัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ปีงบประมาณ 2558

ฝ่ายวิชาการ สกว. เปิดรับข้อเสนอโครงการทุน ประจำปีงบประมาณ 2558 ในประเภททุนต่อไปนี้

1. ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่

2. ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย สกว.)

3. ทุนองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย สกว.)

อนึ่ง ทุนทั้งสามประเภทจะเป็นการร่วมสมทบงบประมาณฝ่ายละครึ่งระหว่าง สกว. และสถาบันต้นสังกัด โดยในข้อเสนอโครงการจะต้องมีการลงนามโดยสถาบันต้นสังกัดตั้งแต่ระดับหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่าขึ้นไปว่ายินดีร่วมสนับสนุนทุนวิจัย

ฝ่ายวิชาการ สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการข้างต้นระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 30 กันยายน พ.ศ. 2557 เท่านั้นที่เว็บไซต์ http://academic.trf.or.th  

และเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการส่งข้อมูลของนักวิจัยจำนวนมากในช่วงกำหนดปิดรับสมัคร จึงขอแนะนำให้ดำเนินการสมัครก่อนช่วงที่ปิดรับสมัครดังกล่าว