Like: 

สถาบันวิจัยฯ--ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไปประจำปี 2557

บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด มอบทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2557 ให้แก่บุคคล คณะบุคคล หน่วยงาน สถาบันทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งบุคคล คณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ของปณท ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ ปณท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ระยะเวลา : เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่บัดนี้ - 16 มิถุนายน 2557 กรอบการวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2557 -ระบบงานไปรษณีย์ -เครื่องจักร/อุปกรณ์/เครื่องมือ/ยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติกงาน -บริการ/สินค้าไปรษณีย์ใหม่ วัตถุประสงค์ของการให้ทุน -เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในกิจการของ ปณท ให้ล้ำหน้า หรืออยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศ -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและสนับสนุนการเปิดให้บริการใหม่ๆ ของปณท ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคม และชื่อเสียงของ ปณท อีกทางหนึ่ง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2557 ประเภททั่วไป -ผู้เสนอขอรับทุนอาจจะเป็นบุคคล คณะบุคคล สถาบัน หน่วยงานต่างๆ กรณีเป็นบุคคล คณะบุคคล และหน่วยงานต่างๆ ของ ปณท หัวข้อวิจัยและพัฒนาที่เสนอต้องไม่ใช่เป็นงานประจำที่ปฎิบัติอยู่ โดยการทำวิจัยและพัฒนาอาจจะใช้เวลาส่วนหนึ่งของงานประจำมาทำการวิจัยและพัฒนาได้ โดยมีหลักเกณฑ์ในการขอรับทุน ดังนี้ คุณสมบัติของหัวหน้าโครงการวิจัยและพัฒนา -มีสัญชาติไทย และใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลักในการดำเนินการวิจัย -มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีในวิทยาการด้านใดด้านหนึ่งเกี่ยวกับการวิจัยที่เสนอขอรับทุน มีศักยภาพความพร้อมด้านวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการวิจัยที่จะดำเนินการได้สำเร็จ -มีความรู้ความสามารถในด้านวุฒิการศึกษาและประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาในสาขาที่ขอรับทุน -สามารถปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัยแลพัฒนาได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุน รวมทั้งสามารถดำเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดอย่างมีคุณภาพ -การให้ความเห็นชอบและรับรองความสามารถในการดำเนินการวิจัย กรณีเป็นบุคคลภายใน ปณท ต้องได้รับความเห็นชอบและรับรองจากผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป/กรณีเป็นบุคคล ทั้งภาครัฐและเอกชน ต้องได้รับความเห็นชอบและรับรองจากผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานเหนือขึ้นไปอย่างน้อย 1 ระดับชั้น/กรณีเป็นนักวิจัยอิสระ ต้องมีผู้รับรองที่มีผลงานด้านการวิจัยเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน -ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาประเภทใดประเภทหนึ่งจาก ปณท เว้นแต่เป็นการขอต่อทุนในโครงการเดียวกัน -ไม่เป็นผู้อยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ถูกสงสัยว่าประพฤติไม่ดี หรือที่จะต้องทำโทษ กำหนดปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่บัดนี้ - 16 มิถุนายน 2557 ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ถือตราประทับที่รับฝากเป็นสำคัญ หรือทาง e-mail: information@thailandpost.com ภายในเวลา 16.00 น. สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายกลยุทธ์ โทร 02-831-3203 , 02-831-3946