Like: 

สถาบันวิจัยและพัฒนา--ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยร่วมไทย-ฝรั่งเศส

โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย - ฝรั่งเศส มีวัถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาความร่วมมือว่าด้วยอุดมศึกษาและการวิจัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนผู้สอน นักวิจัย นักศึกษา ซึ่งโครงการที่ได้รับเลือกจะได้รับงบประมาณสนับสนุนจากฝ่ายไทยและฝรั่งเศส

    ผู้ที่สนใจพิจารณาส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2558 - 2559

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ประสงค์จะส่งข้อเสนอโครงการได้โปรดศึกษารายละเอียดและกรุณาดำเนินการ ดังนี้    

    1. กรอกแบบฟอร์ม Annex A โดยระบุสาขาการวิจัย วัตถุประสงค์ กิจกรรม ระยะเวลา ดำเนินการและผู้รับผิดชอบอย่างละเอียด

    2. กรอกแบบฟอร์ม Annex B โดยกรอกรายละเอียดค่าใช้จ่ายของแต่ละปีที่ดำเนินกิจกรรมให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่สุด

    3. กรอกหนังสือยืนยันการสนับสนุนโครงการวิจัยร่วมไทย - ฝรั่งเศส

    4. แนบประวัติย่อผู้รับผิดชอบโครงการหรือหัวหน้าโครงการฝ่ายไทยและฝรั่งเศส

    5. ลงนามรับรองในข้อเสนอโครงการโดยผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาระดับอธิการบดีหรือผู้ที่มีอำนาจในการปฏิบัติราชการแทน

    6. ขอให้นำเสนอโครงการฉบับภาษาอังกฤษในนามสถาบันอุดมศึกษาไปยังสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 6 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุดและสำเนา 5 ชุด) ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 โดยจะถือเอาวันที่ที่สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (หน่วยงานรับข้อเสนอโครงการ) ลงตราประทับรับเอกสารข้อเสนอโครงการเป็นสำคัญ

    7. คู่มือชี้แจงการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ และแบบฟอร์มต่างๆ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.inter.mua.go.th ภายใต้หัวข้อ Announcements

    ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอสงวนสิทธิ์ในการพิจาราณาเฉพาะข้อเสนอโครงการที่มีรายละเอียดและครบถ้วน และจัดส่งถึงสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น และไม่รับพิจาราณาใบสมัครที่จัดส่งทาง e-mail และทางโทรสาร

    ผู้ที่สนใจสามารถวอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายธีรธร ลิขิตพงศธร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักยุทธศาสตร์อุมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุมศึกษา โทร 02-610-5463 หรือ e:mail: teeratorn.lk@gmail.com

เอกสารประกอบข่าว
  > Call for paper
  > Application Form