Like: 

บรรยายเรื่องแนวทางการจัดทำแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)

วันที่ 31 มีนาคม 2564 ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย ได้รับเกียรติจากศาลากลางจังหวัดกระบี่ เชิญให้บรรยายเรื่องแนวทางการจัดทำแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนจัดทำแผนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) จังหวัดกระบี่ ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายดำเนินงานสนองพระราชดำริฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ณ ห้องประชุมฮอร์นบิล แกรนด์ บอลรูม โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า จังหวัดกระบี่ โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดกระบี่ นายสมปอง รัตนะ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 70 คน ประกอบด้วย ส่วนราชการที่ร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ประสานงานเข้าร่วมงานในครั้งนี้