Like: 

เครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

วันที่ 25 มีนาคม 2564 ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย ร่วมกับผู้แทนเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เข้าแสดงความยินดีกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ในโอกาสครบรอบการสถาปนา 18 ปี  (15 มีนาคม 2564) โอกาสนี้ได้ร่วมหารือการสร้างความร่วมมือพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมด้านการเกษตร เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ ทั้งเชิงพาณิชย์ และการพัฒนาเชิงพื้นที่ เป็นกลไกในการขับเคลื่อนประเทศ สร้างเศรษฐชุมชน จากนั้นในช่วงบ่ายได้เข้าพบรองผู้อำนวยการด้านสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อหารือการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน การสนับสนุนเทคโนโลยีพร้อมใช้สู่กลุ่มเป้าหมายและการบำรุงรักษา อันเป็นพันธกิจสำคัญของเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ที่มีความถนัดในการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการใช้งานของชุมชนสังคม