Like: 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์สู่ตลาดภายใต้โครงการ “นวัตกรรมพัฒนาพื้นที่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและหนุนเสริมผู้ประกอบการชุมชนในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง และลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาตอนล่าง จังหวัดสงขลา”

วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 หน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์สู่ตลาดภายใต้โครงการ “นวัตกรรมพัฒนาพื้นที่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและหนุนเสริมผู้ประกอบการชุมชนในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง และลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาตอนล่าง จังหวัดสงขลา” ณ Kuanito Patisserie ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมทำWorkshop การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากชุมชนสู่ตลาด ในการออกแบบแบรนด์ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยชุมชนนวัตกรรม : พื้นที่ลุ่มน้ำปะเหลียน  จังหวัดตรัง ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์พริกไทย กาแฟสาคู และลูกเดือย ทั้งนี้ทางหัวหน้าโครงการวิจัยและผู้ร่วมโครงการได้เข้าร่วมเพื่อออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยร่วมกัน