Like: 

การพัฒนาโจทย์การวิจัยกรอบงานวิจัย Local Enterprise

วันที่ 19 มีนาคม 2564 หน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโจทย์การวิจัยกรอบงานวิจัย Local Enterprise ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้ชุดโครงการการยกระดับพริกไทยตรังด้วยห่วงโซ่คุณค่าใหม่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่สู่ตลาดการแข่งขัน ณ ห้องประชุม ฉ 202 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา หัวหน้าโครงการวิจัย และรองศาสตราจารย์ ชุตินุช สุจริต รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมดำเนินการในการพัฒนาโจทย์งานวิจัยร่วมกับนักวิจัยโครงการวิจัยย่อยในการพัฒนาโจทย์งานวิจัยเพื่อปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัย