Like: 

เสวนาเล่าเรื่องงานวิจัยเชิงพื้นที่ ผลิตภัณฑ์ชุมชนปลามูลค่าต่ำ “เพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สู่การพัฒนาชุมชน”

วันที่ 2 มีนาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย นำโดย ผศ.ประภาศรี ศรีชัยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต ดร.วิกิจ ผินรับ จัดเวทีเสวนาเล่าเรื่องงานวิจัยเชิงพื้นที่ ผลิตภัณฑ์ชุมชนปลามูลค่าต่ำ “เพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สู่การพัฒนาชุมชน” และยังได้รับเกียรติจากทีมนักวิจัย รศ.ชมพูนุช โสมาลีย์ ดร.อนันตนิจ ชุมศรี ผศ.กรรณิกา บัวทองรอง และนางสินีนาฎ จงรักษ์ ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปากคลอง ร่วมเสวนาการพัฒนางานวิจัยที่ใช้ปลามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่า โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น1 โรบินสันไลฟ์สไตล์ตรัง