Like: 

การวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ของภาคใต้บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นสู่ตลาดการแข่งขัน

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ทางหน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลกระทบโครงการวิจัยต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้ชุดโครงการ การวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ของภาคใต้บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นสู่ตลาดการแข่งขัน ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย และได้รับเกียรติจาก ดร.สินาด ตรีวรรณไชย คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากรบรรยายแนวคิดการประเมินผลกระทบโครงการวิจัยต่อการเปลี่ยนแปลงทาง เศรษฐกิจและสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แต่ละโครงการวิจัยสามารถวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐศาสตร์ของแต่ละโครงการวิจัยได้ และสามารถระบุ Intervention ที่เกิดขึ้นที่ส่วนใดบ้างของ Supply chain และ Impact ของโครงการต่อการกระจายรายได้ ซึ่งมีโครงการวิจัยย่อยที่ 1-7 เข้าร่วม จำนวน 25 คน ผ่านระบบ ZOOM Meeting Room