Like: 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ(อพ.สธ.)

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ(อพ.สธ.) ได้จัดให้มีการเยี่ยมเยียนพิจารณาให้คะแนนสถานศึกษาดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (รับป้ายสนองพระราชดำริ) โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา ตำบลบางกุ้ง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยมีนายมรกต วัชรมุสิก เจ้าหน้าที่โครงการ อพ.สธ. เป็นประธานคณะกรรมการ และได้เชิญศูนย์ประสานงานภาคใต้ ฝั่งอันดามัน มทร.ศรีวิชัย (อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) นำโดย ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ประสานงานจำนวน 2 ท่าน ร่วมเป็นคณะกรรมการเยี่ยมฯ ผ่านระบบ ZOOM Meeting Room