Like: 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สายธารเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ มทร.ศรีวิชัย ครั้งที่ 1

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สายธารเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ มทร.ศรีวิชัย ครั้งที่ 1 เพื่อพัฒนาบทความวิจัย และการเขียนบทความวิจัยของนักวิจัยให้เข้าสู่กระบวนการตีพิมพ์ของวารสาร สำหรับนักวิจัยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณด้านการวิจัยจากงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ 2563 และจากงบประมาณอื่นๆ ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมทีอาร์ร็อคฮิลล์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุตินุช  สุจริต รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มาเป็นประธานในการเปิดโครงการ