Like: 

ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ฯ และแนวทางการประกาศรับข้อเสนอการวิจัย (สวก.) ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ฯ และแนวทางการประกาศรับข้อเสนอการวิจัย (สวก.) ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบ ZOOM Meeting Room การจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ประสงค์จะขอรับทุนทราบแนวปฏิบัติในการดำเนินงานภายในมหาวิทยาลัยก่อนส่งข้อเสนอการวิจัยให้ สวก. พิจารณา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต ดร.สุดคนึง ณ ระนอง และ ดร.วิกิจ ผินรับ ร่วมชี้แจงแนวทางการประกาศรับข้อเสนอการวิจัย (สวก.) และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย นิติรัฐสุวรรณ รองศาสตราจารย์สุแพรวพันธ์ โลหะลักษณาเดช และรองศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ ระวังวงศ์ เป็นวิทยากรร่วมบรรยายแนวทางและการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับทุน สวก. พร้อมทั้งบอกเล่าประสบการณ์ในการขอรับทุน แก่นักวิจัย มทร.ศรีวิชัย ที่สนใจเข้าร่วมกว่า 80 ท่าน