Like: 

ประชุม“การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) เพื่อพิชิตทุนภายนอก”

วันที่ 26 มกราคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดประชุม“การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) เพื่อพิชิตทุนภายนอก” ผ่านระบบ ZOOM Meeting Room โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต ดร.สุดคนึง ณ ระนอง และ ดร.วิกิจ ผินรับ เข้าร่วมชี้แจงรายละเอียดข้อมูลของแหล่งทุนภายนอกแก่นักวิจัยของมหาวิทยาลัย มทร.ศรีวิชัย