Like: 

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วันที่​ 14​  มกราคม​ 2563​ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน กรอบวิจัย Local Enterprise โครงการชุด OTOP “โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ของภาคใต้บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นสู่ตลาดการแข่งขัน” นำเสนอโดย​ ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ประภาศรี​   ศรีชัย หัวหน้าชุดโครงการวิจัย ผ่านระบบ​ ZOOM Meeting​ Room ซึ่งมี ดร.พิมพิศา พรหมมาผศ.ดร.สายใจ แก้วอ่อน ผศ.โพยมพร รักษาชล ผศ.วรพงศ์ บุญช่วยแทน นักวิจัยชุดโครงการเข้าร่วมประชุมรายงานความก้าวหน้า​ เพื่อเข้าร่วมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนางานวิจัยในระยะต่อไป