Like: 

กิจกรรมการรายงานความก้าวหน้าระยะ 6 เดือน ภายใต้ชุดโครงการนวัตกรรมพัฒนาพื้นที่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและหนุนเสริมผู้ประกอบการชุมชนในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ทางหน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดกิจกรรมการรายงานความก้าวหน้าระยะ 6 เดือน ภายใต้ชุดโครงการนวัตกรรมพัฒนาพื้นที่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและหนุนเสริมผู้ประกอบการชุมชนในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง และลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาตอนล่าง จังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ สงรักษ์ เป็นหัวหน้าชุดโครงการวิจัย ซึ่งมีการนำเสนอรายงานความก้าวหน้า จำนวน  11  โครงการย่อย ดังนี้

          กลุ่มงานวิจัย​ นวัตกรรมด้านสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชน​ ประกอบด้วยโครงการวิจัย​

1. การพัฒนากระบวนการจัดการของเสียจากการเลี้ยงไก่ของชุมชนตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา สู่ฟาร์มสีเขียวตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา สู่ฟาร์มสีเขียว

โดย ผศ.นพดล โพชกำเนิด

2. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากขยะชุมชนตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา สู่วัสดุก่อสร้างสำหรับงานภูมิสถาปัตย์ 

โดย ผศ.ดร.จุฑามาศ ลักษณะกิจ

3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานจากเชือกกล้วยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนในจังหวัดสงขลา 

โดย อาจารย์อัมรินทร์ สันตินิยมภักดี 

4. การวิจัยและพัฒนาผ้าทอเกาะยอเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ยศ วรเชฐวราวัตร์

5.การวิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สู่การยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โดย ดร.สาลินี  ทิพย์เพ็ง 

          กลุ่มวิจัย: นวัตกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร​ ประกอบด้วยโครงการวิจัย​

6.​การวิจัยเพื่อยกระดับความสามารถในการบริหารจัดการน้ำของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่อำเภอสทิงพระ และอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี IoT

โดย ดร.ณัฐพล แก้วทอง

7. การวิจัยและพัฒนายานไร้คนขับสำหรับสำรวจและพ่นสารทางการเกษตรแปลงใหญ่ ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

โดย อาจารย์สุภาวดี มากอ้น

8.การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากตาลโตนดของชุมชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา 

โดย อาจารย์บุญรัตน์ บุญรัศมี

          กลุ่มวิจัย: นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลผลิตการเกษตร​ ประกอบด้วยโครงการวิจัย​

9.การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากส่วนเหลือจากการแปรรูปมะม่วงเบาเพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับขีดความสามารถของสินค้าในการแข่งขัน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาออก ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์เทพ เกิดเนตร

10.​การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ขนมขาไก่จากมันสำปะหลังของวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลอย ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน 

โดย นางจินตนา เจริญเนตรกุล

โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการรายงานความก้าวหน้างานวิจัย​ เพื่อให้นักวิจัยได้รับข้อเสนอแนะ​ และข้อคิดเห็นในการดำเนินโครงการวิจัยเพื่อดำเนินการปรับแก้ไขรายงานการวิจัยในระยะต่อไป