Like: 

เครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ดร.สุดคนึง ณ ระนอง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 4/2563 เพื่อติดตามการดำเนินงานของเครือข่ายตามข้อตกลงที่มีร่วมกัน และวางแผนการพัฒนากลไกระบบการบริหารจัดการงานวิจัย โดยร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่องแนวทางการทำข้อเสนอโครงการวิจัย และการจัดสรรงบประมาณด้านงานวิจัย ปี 2564-2565 จากศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง รองผู้อำนวยการ สกสว. ด้านการบริหารระบบงบประมาณ ณ ห้องประชุมทุเรียนนนท์ ชั้น 4 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตเหนือ จังหวัดนนทบุรี