Like: 

“พัฒนาและสร้างกลยุทธ์เชิงรุกสู่การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย นำโดย รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย เข้าร่วมโครงการ “พัฒนาและสร้างกลยุทธ์เชิงรุกสู่การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี กล่าวเปิดโครงการ เพื่อสังเคราะห์ข้อมูลจากโครงการ อว. สร้างงานระยะที่ 2 สู่การพัฒนากรอบแนวคิดการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2563 ณ ลำปำรีสอร์ท จังหวัดพัทลุง