Like: 

โครงการการใช้ระบบสารสนเทศการวิจัยของประเทศ เพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย (ครั้งที่ 1) วิทยาเขตตรัง

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการการใช้ระบบสารสนเทศการวิจัยของประเทศ เพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย (ครั้งที่ 1) ให้แก่นักวิจัยในพื้นที่วิทยาเขตตรัง โดยมี รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย นายสุวรรณ พรมเขต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และทีมดูแลระบบ NRIIS สถาบันวิจัยและพัฒนา บรรยายและปฏิบัติการส่งข้อเสนอการวิจัย ววน.65 ผ่านระบบ NRIIS เพื่อชี้แจงการส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเภท Fundamental Fund และการช่วยเหลือนักวิจัยในการส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ณ อาคารวิทยบริการ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง