Like: 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดประชุมตามระเบียบวาระครั้งที่ 4/2563

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดประชุมตามระเบียบวาระครั้งที่ 4/2563 นำโดย ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ดร.วิกิจ ผินรับ รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต ดร.สุดคนึง ณ ระนอง และเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมร่วมกันเพื่อติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ณ ห้องประชุม ฉ 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ