Like: 

มทร.ศรีวิชัย เปิดบ้านต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่ 25 กันยายน 2563 ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร นักวิจัย และชุมชน จัดนิทรรศการผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย “นวัตกรรมเพื่อสังคม” เสนอต่อ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมคณะ ในการตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน "บทบาทมหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่ : นวัตกรรมการสร้างเศรษฐกิจชุมชนบนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นและภูมิวัฒนธรรม" ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ณ ห้องประชุมดุหยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

ประกอบไปด้วย ผลงานวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่อันดามันตอนล่างบนฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (กระบี่ ตรัง สตูล) ภายใต้แผนงานการพัฒนาภูมิภาคและจังหวัด 4.0 แผนงานการพัฒนาระบบการผลิตความรู้และกำลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่ แผนงานโครงการจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนลุ่มน้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง ภายใต้โครงการวิจัยท้าทายไทยและโครงการตอบสนองนโยบายเป้าหมายรัฐบาล ตามระเบียบวาระแห่งชาติ กลุ่มเรื่องนวัตกรรมทางความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่ ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อนพื้นที่ชุมชนลุ่มน้ำตรังและชายฝั่งจังหวัดตรัง บนวิถีเมืองตรังคุณค่าแห่ง : เขา ป่า นา เล ตลอดจนติดตามผลงานการพัฒนาธุรกิจชุมชนสู่การแข่งขันในตลาดยุคใหม่ เพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืนของวิถีชุมชน : การยกระดับเศรษฐกิจชุมชนนวัตกรรมสู่ Local Business ด้วย

ทั้งนี้ ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วย บพท. ได้สรุปภาพว่าผลงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานภายใต้การขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้โครงสร้างความรู้เพื่อการพัฒนาจังหวัด ซึ่งปัจจุบัน บพท. ร่วมกับหน่วยงานในกระทรวง อว. และภาคีพัฒนาในพื้นที่ ให้การสนับสนุนทุนวิจัยผ่าน 6 แผนงาน ครอบคลุมพื้นที่ 46 มหาวิทยาลัย 54 จังหวัด ทั้งนี้ อว. และมหาวิทยาลัยจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดตามนโยบายขับเคลื่อนไทยของท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา อีกด้วย