Like: 

การมอบเกียรติบัตร“หลักสูตรนักออกแบบชุดโครงการนวัตกรรมการวิจัยเชิงพื้นที่ ภายใต้โครงการพัฒนาผู้บริหารแผนงานและนักจัดการโครงการสู่เป้าหมายผลลัพธ์ รุ่นที่ 1”

วันที่ 12 กันยายน 2563 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรนักออกแบบชุดโครงการนวัตกรรมการวิจัยเชิงพื้นที่ ภายใต้โครงการพัฒนาผู้บริหารแผนงานและนักจัดการโครงการสู่เป้าหมายผลลัพธ์ รุ่นที่ 1” มีการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 30 ท่าน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.พีรเดช  ทองอำไพ  ศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง คุณเบญจมาศ  ตีระมาศวณิช คุณศิริกมล แก้วแสงอ่อน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมในครั้งนี้