Like: 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรนักออกแบบโครงการนวัตกรรมการวิจัยเชิงพื้นที่ (ABC Innovative Research Project Designer; ABC-IRPD)

วันที่ 10-12 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร นักออกแบบโครงการนวัตกรรมการวิจัยเชิงพื้นที่ (ABC Innovative Research Project Designer; ABC-IRPD) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารแผนงานและโครงการด้านวิจัย ให้ตอบโจทย์เป้าหมายในการพัฒนาประเทศและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ในการขยายผลสู่กลุ่มเป้าหมายในระดับคณะ/หน่วยงาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยอธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์” สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมในโอกาสนี้ด้วย