Like: 

"การพัฒนานักวิจัยเพื่อให้ได้รับทุนสนับสนุน ครั้งที่ 3"

วันที่ 2 กันยายน 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนานักวิจัยเพื่อให้ได้รับทุนสนับสนุน ครั้งที่ 3" ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยในช่วงเช้าผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย ได้กล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร วิทยากรจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาบรรยายเรื่อง การจัดทำข้อเสนอการวิจัย (Full propossal) เพื่อพิชิตทุน ววน. 65 : Basic Research Fund และช่วงบ่ายได้รับเกียรติจาก คุณนุจรี โปฏกรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย บรรยายเรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณด้านกานวิจัยให้เป็นไปตามระเบียบ เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำงบประมาณการวิจัยสำหรับนักวิจัยที่กำลังจัดทำข้อเสนอการวิจัยเพื่อของบประมาณประจำปี