Like: 

การพัฒนาวารสารเพื่อการวิจัย วารสารเทคโนโลยีศรีวิชัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวารสารเพื่อการวิจัย วารสารเทคโนโลยีศรีวิชัย ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์ สตูล อำเภอละงู จังหวัดสตูล เพื่อพัฒนาคุณภาพวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และเตรียมข้อมูลสำหรับการนำเข้าวารสารในฐานข้อมูลที่สูงขึ้น ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาเป็นวิทยากร