Like: 

"การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2"

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2" ระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2563 โดยมี ดร.สุดคนึง ณ ระนอง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวเปิดงาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องการพัฒนาต้นฉบับให้สามารถ submit ไปวารสารได้ ณ โรงแรมเซนทารา หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา