Like: 

โครงการการพัฒนานักวิจัยเพื่อให้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ครั้งที่ 2

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการการพัฒนานักวิจัยเพื่อให้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วาริน อินทนา รองคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มาเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องการเขียนข้อเสนอการวิจัยให้ปังๆ ได้ทุนวิจัย สกสว. และมีการบรรยายจาก ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง ทิศทางการเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2565 และการแบ่งกลุ่มทำ work shop จัดทำ concept paper สำหรับเสนอรับงบประมาณด้านการวิจัยประจำปี 2565 โดยมีวิทยากรพี่เลี้ยงแต่ละด้านของได้แก่

1. ด้านการท่องเที่ยว (ผศ.ดร.ชัยรัตน์ จุสปาโล และ ผศ.โพยมพร รักษาชล)

2. ด้านนวัตกรรม (ผศ.ดร.ชลัท ทิพากรเกียรติ และ ดร.ณัฐพล แก้วทอง)

3. ด้านสิ่งแวดล้อม (รศ.ดร.ธงชัย นิติรัฐสุวรรณ)

4. ด้านการเกษตร (ผศ.ดร.ประพจน์ มลิวัลย์)

5. ด้านสังคม (ผศ.ดร.ณัฐนีภรณ์ น้อยเสงี่ยม