Like: 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย” ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2563 โดยมี ดร.สุดคนึง ณ ระนอง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวเปิดงาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ฉายสุรีย์ ศุภวิไล ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร บรรยาย การจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOPs) ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง