Like: 

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2563 หน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ดำเนินการจัดโครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการนวัตกรรมพัฒนาพื้นที่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและหนุนเสริมผู้ประกอบการชุมชนในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปะเหลียน จังหวัดตรังและลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาตอนล่าง จังหวัดสงขลา จำนวน 22 โครงการย่อย ณ โรงแรมศิวารอยัล จังหวัดพัทลุง ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณเบญจมาศ ตีวะมาศวณิช เป็นวิทยากร และ ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี ร่วมกันแลกเปลี่ยนแนวคิด และร่วมกันเขียน Logical Framework เพื่อให้สอดคล้องตามกรอบการวิจัยและเป้าหมายการวิจัยของแต่ละโครงการ ซึ่งมีนักวิจัยเข้าร่วม 50 ท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเตรียมผลผลิตทางด้านงานวิจัย การพัฒนาผลลัพธ์และผลกระทบ การเก็บข้อมูลฐานข้อมูลหมู่บ้าน  Village Profile การพัฒนา Logical Framework และการรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ในการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย