Like: 

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ AIC จังหวัดตรัง

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ในภาคบ่ายมีการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ AIC จังหวัดตรัง ร่วมประชุมตามระเบียบวาระครั้งที่ 1/2563 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง