Like: 

ประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดตรัง (AIC)

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย ประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดตรัง (AIC) และการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยมีการชี้แจงรายละเอียดงานจาก ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี พร้อมผู้บริหารของสถาบันวิจัยและพัฒนาและเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)