Like: 

การปฐมนิเทศนักวิจัย : รับฟังการชี้แจ้งโครงการวิจัยและลงนามสัญญาทุนวิจัยในโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

          วันที่ 11 มิถุนายน 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดกิจกรรมเพื่อปฐมนิเทศนักวิจัย : รับฟังการชี้แจ้งโครงการวิจัยและลงนามสัญญาทุนวิจัย ณ ห้องประชุม ฉ 202 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจ้งโครงการวิจัยและลงนามสัญญาทุนวิจัยในโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ประจำปีงบประมาณ 2563 ในโปรแกรมที่ 13 นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจำนวน 3 ชุดโครงการวิจัยภายใต้แผนงานสำคัญ (Flagship) ประจำปีงบประมาณ 2563  ประกอบด้วย

1) แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ภายใต้โครงการนวัตกรรมพัฒนาพื้นที่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและหนุนเสริมผู้ประกอบการชุมชนในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง และลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาตอนล่าง จังหวัดสงขลา  จำนวน  22  โครงการ

2) แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) “มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่”กรอบการวิจัย “Local Enterprise” ภายใต้โครงการ การวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ของภาคใต้บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นสู่ตลาดการแข่งขัน จำนวน  จำนวน 7 โครงการ

3) แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) “มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่” กรอบการวิจัย “เมืองศูนย์กลางที่น่าอยู่/ Smart City” ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพพื้นที่เมืองและโครงสร้างพื้นฐานรองรับยุทธศาสตร์เมืองอัจฉริยะของเทศบาลนครสงขลา จำนวน 3 โครงการ 

โดยกิจกรรมในช่วงเช้า จะเป็นการบรรยายและชี้แจงรายละเอียดโครงการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ชี้แจงทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์  สงรักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

2) ชี้แจงโครงการวิจัย : การวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ของภาคใต้บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นสู่ตลาดการแข่งขัน

โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย หัวหน้าชุดโครงการวิจัย

3) ชี้แจงโครงการวิจัย : นวัตกรรมพัฒนาพื้นที่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและหนุนเสริมผู้ประกอบการชุมชนในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง และ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาตอนล่าง จังหวัดสงขลา

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์  สงรักษ์ 

หัวหน้าชุดโครงการวิจัย

4) ชี้แจงแนวทางปฏิทินการรายงานความก้าวหน้า การบริหารการเงินและพัสดุและแนวทางการจัดทำรายงานวิจัย

โดย นางสาวเตือนใจ ปิยัง หน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่

และภาคบ่ายมีพิธีลงนามสัญญาทุนวิจัย ทั้ง 3 ชุดโครงการวิจัยภายใต้แผนงานสำคัญ (Flagship) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประกอบด้วย

1) แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ภายใต้โครงการนวัตกรรมพัฒนาพื้นที่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและหนุนเสริมผู้ประกอบการชุมชนในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง และลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาตอนล่าง จังหวัดสงขลา จำนวน 22 โครงการ

2) แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) “มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่” กรอบการวิจัย “Local Enterprise” ภายใต้โครงการ การวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ของภาคใต้บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นสู่ตลาดการแข่งขัน จำนวน จำนวน 7 โครงการ

3) แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) “มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่” กรอบการวิจัย “เมืองศูนย์กลางที่น่าอยู่/ Smart City” ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพพื้นที่เมืองและโครงสร้างพื้นฐานรองรับยุทธศาสตร์เมืองอัจฉริยะของเทศบาลนครสงขลา จำนวน 3 โครงการ รวมทั้งหมด 32 โครงการ