Like: 

ประชุมการพิจารณาข้อเสนอโครงการการนำเสนอของบประมาณวิจัยเงินรายได้ประจำปี 2564

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดประชุมการพิจารณาข้อเสนอโครงการการนำเสนอของบประมาณวิจัยเงินรายได้ประจำปี 2564 โดยมีผู้บริหารพร้อมเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ดูแลประสานงานประจำกลุ่ม ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการของแต่ละสาขาเป็นผู้ประเมินและพิจารณาโครงการวิจัยเงินรายได้ของนักวิจัยที่เสนอของบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)