Like: 

ประชุมเตรียมความพร้อมเรื่องการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเงินรายได้ 2564

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ประชุมเตรียมความพร้อมเรื่องการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเงินรายได้ 2564 ณ ห้องประชุม ฉ 101 สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ