Like: 

ประชุมชี้แจงคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมคณะผู้บริหาร จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) เพื่อชี้แจงการพิจารณาข้อเสนอโครงการแก่คณะกรรมการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงกว่า 60 ท่าน