Like: 

ประชุมชี้แจงการวิจัยเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย นำโดย ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา คณะผู้บริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมชี้แจงการวิจัยเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบ google meet โดยได้รับความสนใจจากนักวิจัยและบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมประชุมกว่า 250 ท่าน