Like: 

ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2563

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้เสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี พ.ศ.2563 ไปยังสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) นั้น   ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ ขอประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน รายละเอียดตามไฟล์แนบ