Like: 

โครงการ ศึกษาระบบนิเวศนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย (University Innovation Ecosystem)

วันที่ 12 มีนาคม 2563 ศูนย์ Talent Mobility มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดประชุมโครงการ ศึกษาระบบนิเวศนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย (University Innovation Ecosystem) ของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อเป็นแนวทางการจัดทำและขับเคลื่อนนโยบายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้าน วทน. (National Talent Managment Policy) ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ที่เชื่อมโยงกับภาคเอกชนในระดับภูมิภาคและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ณ ห้องประชุมกินรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุตินุช สุจริต รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวต้อนรับและให้แนวทางการดำเนินกิจกรรม