Like: 

ร่วมนำเสนอชุดโครงการ ภายใต้แผนงาน (Flagship) ”ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยังยืน” ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 2 มีนาคม 2563 รองอธิการบดี ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพัฒนา ดร.วิกิจ ผินรับ และหัวหน้าหน่วยทรัพย์สินทางปัญญา ผศ.วรพงค์ บุญช่วยแทน เข้าร่วมนำเสนอชุดโครงการ ภายใต้แผนงาน (Flagship) ”ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยังยืน” ปีงบประมาณ 2563 ต่อหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ สยามสแควร์ เพื่อขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย