Like: 

โครงการการสร้างเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย นำโดย ผศ.ประภาศรี ศรีวิชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดร.สุดคนึง ณ ระนอง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป พร้อมด้วยบุคลากรสายสนับสนุนของสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมโครงการการสร้างเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมี ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มทร.ล้านนา ให้เกียรติเปิดงาน ซึ่งช่วงเช้าเป็นการบรรยาย เรื่องการบริหารงานวิจัยและการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย โดย รศ.ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ เบลล์ วิลล่า รีสอร์ท เชียงใหม่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่