Like: 

หน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ จัดการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย รอบ 10 เดือน

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 หน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย รอบ 10 เดือน (ปิดโครงการ) ประเด็นโครงการ “การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มบนฐานศักยภาพและทรัพยากรพื้นถิ่นสู่ตลาดการแข่งขัน” (จำนวน 5 โครงการย่อย) ณ ห้องประชุมสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ โดย รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ให้เกียรติเปิดการประชุมการรายงานความก้าวหน้าโครงการ ซึ่งมี ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ นำเสนอความก้าวหน้าในภาพรวมของการดำเนินงานของหน่วยจัดการกลางของโครงการฯ นอกจากนี้ในการประชุมในวันนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) คุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐของจังหวัดนครศรีธรรมราช