Like: 

ร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ในหัวข้อเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสังคม ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563 โดยนำผลงานวิจัยจากทุนท้าทายไทย ในประเด็น การจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนลุ่มน้ำปะเหลียนจังหวัดตรังระยะที่ 2 เข้าร่วมงานนิทรรศการในครั้งนี้ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)