Like: 

ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต้ฝั่งอันดามัน มทร.ศรีวิชัย จัดการฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร 6

ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต้ฝั่งอันดามัน มทร.ศรีวิชัย จัดการฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร 6 งาน รุ่นที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 4-7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมพันตรีเพียร จรรย์สืบศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กล่าวเปิดงาน และ ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายสารสนเทศการวิจัย กล่าวรายงานการประชุม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงจิตต์ แก้วอุบล ท่านที่ปรึกษาศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. คุณมรกต วัชรมุสิก วิทยากรจาก อพ.สธ. (สำนักพระราชวัง) ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจในแนวการสนองพระราชดำริ การบริหารและการจัดการการดำเนินงาน หลักสูตร 6 งาน เพื่อนำความรู้สู่การสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ และการพัฒนาให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน ในชุมชนที่รับผิดชอบ โดยมีหน่วยงานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 21 หน่วยงาน เข้าร่วมการฝึกอบรม