Like: 

ประชุมร่วมกับนักวิจัยเพื่อทบทวนรายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัย ที่ส่งข้อเสนอแผนงานสำคัญ (Flagship) ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 31 มกราคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมร่วมกับนักวิจัยเพื่อทบทวนรายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัย ที่ส่งข้อเสนอแผนงานสำคัญ (Flagship) ประจำปีงบประมาณ 2563 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง พร้อมกันนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ถือโอกาสมอบของที่ระลึกแสดงความยินดี กับการได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายใจ แก้วอ่อน